Easily Swayed (2004) USA

More Than Ready (Southern Halo) out of Perversa by Fitzcarraldo
Filly Gray 20 yo - February 9, 2004


More Than Ready
1997 (USA)
Southern Halo 1983
Woodman's Girl 1990
Perversa
1996 (ARG)
Fitzcarraldo 1981
Peanut 1979